Stadgar

Från Fritidsjonglörerna
Hoppa till navigering Hoppa till sök
1 § Uppgift
FritidsJonglörerna, stiftat den 14:e december 1997, har till uppgift att främja och administrera jonglering i Stockholm.
2 § Verksamhetsområde och sammansättning
FritidsJonglörerna är verksamma inom det geografiska området Stockholm.
3 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
FritidsJonglörernas verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t o m närmast följande ordinarie årsmöte.
4 § Tillhörighet
FritidsJonglörerna är en oberoende demokratisk förening.
5 § Stadgar
Förslag till ändring av dessa stadgar får, förutom av styrelsen, skriftligen framläggas av medlemmarna senast tre veckor innan års-mötet. Inkommet förslag skall av styrelsen med eget yttrande överlämnas till årsmötet. Ändring eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av FritidsJonglörernas årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet. Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som inte är förutsett i stadgarna hän-skjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
6 § Beslutande organ
FritidsJonglörernas beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
7 § Firmateckning
FritidsJonglörernas firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
8 § Medlemskap och uteslutning
Vem som helst får gå med i FritidsJonglörerna efter erlagd medlemsavgift som fastställs på årsmötet. Om behov uppstår har styrelsen rätt att med 2/3 majoritet ändra avgifterna. En medlem som inte betalar sin medlemsavgift kommer att uteslutas. Medlemskap kan tecknas för kalenderår eller kalenderhalvår. Medlemsavgift för helårsmedlemskap som inbetalas mellan 1 januari och 30 september gäller innevarande kalenderår; inbetalning mellan 1 oktober och 31 december gäller nästa kalenderår. Medlemsavgift för halvårsmedlemskap gäller innevarande kalenderhalvår.
9 § FritidsJonglörernas årsmöte, beslutsmässighet
Årsmötet består av FritidsJonglörernas medlemmar. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som efter vederbörlig kallelse deltar i mötets beslut.
10 § Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer medlem, ledamot av styrelsen samt FritidsJonglörernas revisorer och motionär i vad avser egen motion.
11 § Rösträtt
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats av FritidsJonglörernas styrelse för tiden den 1 februari - 31 januari. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts FritidsJonglörerna.
12 § Beslut och omröstning
Med undantag för ärende som anges i 5 § avgörs vid omröstning alla ärende med enkel majoritet. Med enkel majoritet avses flest erhållna röster. Omröstningen sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid om-röstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är så inte fallet, avgör lotten. Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.
13 § Tidpunkt för årsmötet, kallelse
Årsmötet äger rum årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen genom personligt brev till medlemmarna senast tre veckor före mötet. Dagordning för mötet jämte verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, revisionsberättelsen, inkomst- och utgiftsstat samt arbetsplan för det innevarande verksamhetsåret.
14 § Motioner
Förslag till ärende att behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer inom FritidsJonglörerna röstberättigad medlem.
15 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll jämte erforderliga rösträknare.
 5. Behandling av:
  1. styrelsen verksamhetsberättelse för sistförflutet kalenderår.
  2. styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet kalenderår.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av balansräkningen per den 31 december och beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val på två år av styrelseordförande.
 10. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal (se 18 §)
 11. Val på ett år av två revisorer.
 12. Val av minst två medlemmar till valberedningen.
 13. Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
 14. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår.
 15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
 16. Behandling av motioner som har ingivits i den ordning som anges i 14 §.
16 § Tjänstemans valbarhet
Tjänsteman som är anställd hos FritidsJonglörerna får inte väljas till ledamot i styrelsen eller till revisor eller revisorsuppleant inom FritidsJonglörerna.
17 § Extra årsmöte
Styrelsen får, när den finner erforderligt, sammankalla extra årsmöte. Sådant möte skall sammankallas, när så begärs av minst 2/3 av FritidsJonglörernas medlemmar. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. Kallelse till extra möte jämte dagordningen utsändes till medlemmarna senast sju dagar före mötet.
18 § FritidsJonglörernas styrelse
sammansättning, kallelse, beslutsmässighet
Styrelsen är, när årsmöte inte är samlat, FritidsJonglörernas beslutande organ. Styrelsen utgörs av ordföranden och minst två, högst sex, övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen får inom sig utse ett verkställande utskott. Antalet ledamöter i detta skall vara mindre än hälften av styrelsens numerär. Vidare får styrelsen delegera sin beslutanderätt i närmare angivna ärenden till kommitté eller till enskild styrelseledamot. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är, då samtliga kallats, beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om ordföranden finner erforderligt får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid närmast följande sammanträde.
19 § Åligganden
Det åligger styrelsen bl.a. att
 1. verkställa årsmötets beslut;
 2. handha och ansvara för FritidsJonglörernas medel och material;
 3. bereda ärenden och utarbeta förslag som skall föreläggas årsmöte;
 4. förelägga årsmötet verksamhets- och förvaltningsberättelser för det gångna verksamhetsåret, arbetsplan samt inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår;
 5. föra protokoll och erforderliga böcker samt medlemsmatrikel.
20 § Revisorer, revision
FritidsJonglörernas revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn senast en månad före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorns berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.
21 § Valberedning
Valberedningen, som bör bestå av kvinnor och män, utgörs av minst två ledamöter som föreslås av årsmötet. Valberedningen sammanträder när minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutsmässig när kallelse till ledamöterna utgått en vecka före sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Valberedningens sammanträden är förtroliga.

Dessa stadgar är antagna av FritidsJonglörernas årsmöte den 14:e december 1997. Stadgarna är uppdaterade av Fritidsjonglörernas årsmöten 2001-03-17 samt 2004-03-20.